Sách mới

Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin
Tác giả: Nguyễn Khanh Văn
Giá bán: 88.000 VNĐ

Bài giảng toán học cao cấp - tập II
Tác giả: Doãn Tam Hòe
Giá bán: 161.000 VNĐ

Sổ tay tóm tắt các đại lượng hóa lý (xuất bản lần 3)
Tác giả: Bộ môn Hóa lý
Giá bán: 55.000 VNĐ

Bài tập tin học đại cương (xuất bản lần 4)
Tác giả: Trần Đình Khang (chủ biên)
Giá bán: 45.000 VNĐ

Giáo trình Phân tích chất lượng môi trường
Tác giả: Huỳnh Trung Hải (chủ biên)
Giá bán: 95.000 VNĐ

Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc
Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng (chủ biên)
Giá bán: 90.000 VNĐ

Công nghệ in hoa sản phẩm dệt may
Tác giả: Nguyễn Văn Mai
Giá bán: 45.000 VNĐ

Giáo trình phương pháp tính và Matlab
Tác giả: Lê Trọng Vinh – Trần Minh Toàn
Giá bán: 85.000 VNĐ

Cơ sở máy CNC
Tác giả: Tạ Duy Liêm, Bùi Tuấn Anh, Phan Văn, Lê Đức Bảo
Giá bán: 108.000 VNĐ

Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hiền
Giá bán: 91.000 VNĐ
Sách nổi bật

Cơ sở an toàn thông tin
Tác giả: Nguyễn Khanh Văn
Giá bán: 58.000 VNĐ

Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển
Tác giả: Phạm Văn Tuân
Giá bán: 138.000 VNĐ

Dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp ở đại học
Tác giả: Vũ Thị Lan
Giá bán: 56.000 VNĐ

Các phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách
Tác giả: GS. Phạm Luận
Giá bán: 430.000 VNĐ

Sổ tay tóm tắt các đại lượng hóa lý
Tác giả: Bộ môn Hóa Lý
Giá bán: 40.000 VNĐ

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê
Tác giả: Tống Đình Quỳ
Giá bán: 42.000 VNĐ

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước
Giá bán: 128.000 VNĐ

Phương pháp phân tích phổ phân tử
Tác giả: GS. Phạm Luận
Giá bán: 320.000 VNĐ

Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Giá bán: 145.000 VNĐ

Giáo trình pháp luật đại cương
Tác giả: Vũ Quang
Giá bán: 40.000 VNĐ