Sách mới

GT Đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục
Tác giả: Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thực
Giá bán: 58.000 VNĐ

Quản lí giáo dục
Tác giả: Bùi Minh Hiền (Chủ biên) - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo
Giá bán: 72.000 VNĐ

Lịch sử giáo dục thế giới
Tác giả: Bùi Minh Hiền (Chủ biên) - Nguyễn Quốc Trị
Giá bán: 66.000 VNĐ

Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa dân gian
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hà
Giá bán: 62.000 VNĐ

Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến 1945 (bìa cứng)
Tác giả: Trần Đăng Suyền - Lê Quang Hưng
Giá bán: 190.000 VNĐ
Sách nổi bật

GT Đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục
Tác giả: Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thực
Giá bán: 58.000 VNĐ

Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến 1945 (bìa cứng)
Tác giả: Trần Đăng Suyền - Lê Quang Hưng
Giá bán: 190.000 VNĐ

Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa dân gian
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hà
Giá bán: 62.000 VNĐ

Lịch sử giáo dục thế giới
Tác giả: Bùi Minh Hiền (Chủ biên) - Nguyễn Quốc Trị
Giá bán: 66.000 VNĐ

Quản lí giáo dục
Tác giả: Bùi Minh Hiền (Chủ biên) - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo
Giá bán: 72.000 VNĐ