Sách mới

Luật trưng cầu ý dân
Tác giả:
Giá bán: 9.000 VNĐ

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Tác giả:
Giá bán: 13.000 VNĐ

Luật thống kê
Tác giả:
Giá bán: 13.000 VNĐ

Luật kế toán
Tác giả:
Giá bán: 13.000 VNĐ

Luật phí và lệ phí
Tác giả:
Giá bán: 12.000 VNĐ

Luật khí tượng thủy văn
Tác giả:
Giá bán: 12.000 VNĐ

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
Tác giả:
Giá bán: 14.000 VNĐ

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
Tác giả:
Giá bán: 14.000 VNĐ