Tác giả: Vương Xuân Tình (Chủ biên)
Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 8 cuốn
Trong một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam, mối quan hệ giữa tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc có vị trí rất quan trọng, bởi ảnh hưởng tới sự phát triển của từng tộc người, tới ổn định và phát triển của đất nước. Đây có thể coi là một trong những mối quan hệ then chốt trong một quốc gia đa dạng về dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các nhóm xã hội. Cuốn sách "Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế", tập trung tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; từ đó xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính sách để quản lý hiệu quả mối quan hệ nêu trên. Nghiên cứu quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc là vấn đề rất rộng, trong công trình này, các tác giả tập trung vào quan hệ của các tộc người thiểu số với cộng đồng quốc gia - dân tộc. Công tác nghiên cứu điền dã được thực hiện đối với ba tộc người Nùng, Mông và Pu Péo tại tỉnh Hà Giang thuộc miền núi phía Bắc và một tộc người Khmer ở tỉnh Trà Vinh thuộc vùng Nam Bộ. Đây là những tộc người có đặc trưng văn hóa nổi bật, nằm trong nhóm dân số đông (Nùng, Khmer), nhóm có quan hệ xuyên biên giới mạnh (Mông, Khmer) hoặc nhóm dân số rất ít (Pu Péo). Cuốn sách được chia làm 6 chương tương ứng với 6 cụm vấn đề lớn trong nghiên cứu quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam. Đặc biệt các tác giả dành nhiều tâm huyết, kinh nghiệm nghiên cứu và rất nhiều tinh nhạy trong việc đưa ra những dự báo xu hướng quan hệ tộc người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Giá: 62,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Tác giả:  Vương Xuân Tình (Chủ biên)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : Vương Xuân Tình (Chủ biên)
Còn trong kho: 8 cuốn
62,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam, mối quan hệ giữa tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc có vị trí rất quan trọng, bởi ảnh hưởng tới sự phát triển của từng tộc người, tới ổn định và phát triển của đất nước. Đây có thể coi là một trong những mối quan hệ then chốt trong một quốc gia đa dạng về dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các nhóm xã hội. Cuốn sách "Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế", tập trung tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; từ đó xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính sách để quản lý hiệu quả mối quan hệ nêu trên. Nghiên cứu quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc là vấn đề rất rộng, trong công trình này, các tác giả tập trung vào quan hệ của các tộc người thiểu số với cộng đồng quốc gia - dân tộc. Công tác nghiên cứu điền dã được thực hiện đối với ba tộc người Nùng, Mông và Pu Péo tại tỉnh Hà Giang thuộc miền núi phía Bắc và một tộc người Khmer ở tỉnh Trà Vinh thuộc vùng Nam Bộ. Đây là những tộc người có đặc trưng văn hóa nổi bật, nằm trong nhóm dân số đông (Nùng, Khmer), nhóm có quan hệ xuyên biên giới mạnh (Mông, Khmer) hoặc nhóm dân số rất ít (Pu Péo). Cuốn sách được chia làm 6 chương tương ứng với 6 cụm vấn đề lớn trong nghiên cứu quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam. Đặc biệt các tác giả dành nhiều tâm huyết, kinh nghiệm nghiên cứu và rất nhiều tinh nhạy trong việc đưa ra những dự báo xu hướng quan hệ tộc người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn