Tác giả: Tòa án nhân dân tối cao
Án lệ và bình luận
Phát hành bởi : NXB Tư Pháp
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 79 cuốn
Trên cơ sở các án lệ được ban hành, Nhà xuất bản Tư pháp phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học xuất bản cuốn sách Án lệ và bình luận nhằm phục vụ đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư pháp
Giá: 130,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Án lệ và bình luận
Tác giả:  Tòa án nhân dân tối cao
Phát hành bởi : NXB Tư Pháp
Tác giả : Tòa án nhân dân tối cao
Còn trong kho: 79 cuốn
130,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trên cơ sở các án lệ được ban hành, Nhà xuất bản Tư pháp phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học xuất bản cuốn sách Án lệ và bình luận nhằm phục vụ đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư pháp
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn