Tác giả: GS - NGƯT: Đinh Xuân Trình (biên dịch)
Bộ tập quán quốc tế về L/C – Các văn bản mới nhất
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2011 Còn trong kho : 200 cuốn
Nhằm tạo điều kiện để các tổ chức ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu, các doanh nghiệp có liên quan đến thanh toán quốc tế, cũng như những cán bộ nghiên cứu và hoạch định chính sách thương mại quốc tế, sinh viên, giảng viên cập nhật và hiểu chính xác những văn bản mới nhất liên quan đến phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) ban hành. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành cuốn Bộ tập quán quốc tế về L/C - Các văn bản mới nhất do Giáo sư, Nhà giáo ưu tú Đinh Xuân Trình dịch từ nguyên bản tiếng Anh đã thể hiện sự bám sát từ ngữ, câu chữ tiếng Anh và Việt hoá một cách tốt nhất nhằm làm cho bản dịch đầy đủ, dễ hiểu. Các hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Tín dụng chứng từ đòi hỏi phải có sự hiểu biết thấu đáo và thống nhất trên phạm vi toàn thế giới. Để tạo điều kiện thuận lợi trong mở rộng và đẩy mạnh giao lưu thương mại quốc tế, giúp các công ty, các tập đoàn khác nhau ở các quốc gia khác nhau quan hệ buôn bán, thanh toán được dễ dàng, Quy tắc và Thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ của Phòng Thương mại Quốc tế số 500 (UCP 500) được ban hành năm 2003 đã được chấp nhận, phổ biến và sử dụng rộng rãi trong buôn bán giữa các quốc gia trên phạm vi toàn cầu, đã phát huy tác dụng thúc đẩy thương mại quốc tế ngày càng phát triển. Nội dung cụốn sách gồm 4 phần: - UCP 600 - 2007 ICC ­- Các quy tắc và thực hành thống nhất về thư tín dụng: gồm 39 điều khoản, điều chỉnh tất cả các mối quan hệ của các bên tham gia nghiệp vụ thanh toán L/C, trách nhiệm và nghĩa vụ bên tham gia trong nghiệp vụ thanh toán L/C; Qui định cách thức lập và kiểm tra chứng từ xuất trình theo L/C. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. - ISBP - 681 2007 ICC - Tập quán ngân hàng tiên chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng - phiên bản số 681, do ICC ban hành năm 2007. Văn bản này cụ thể hoá những quy định của UCP 600, giải thích rõ ràng cách thực hiện UCP đối với những người làm thực tế liên quan đến tín dụng chứng từ. - eUCP 1.1 ­­- Bản phụ trương của UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử - Bản diễn giải số 1.1 năm 2007. - URR 725 2008 ICC - Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo thư tín dụng. Văn bản mới này có hiệu lực từ 01/10/2008, thay thế văn bản URR 525 1995.
Giá: 60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bộ tập quán quốc tế về L/C – Các văn bản mới nhất
Tác giả:  GS - NGƯT: Đinh Xuân Trình (biên dịch)
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : GS - NGƯT: Đinh Xuân Trình (biên dịch)
Còn trong kho: 200 cuốn
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhằm tạo điều kiện để các tổ chức ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu, các doanh nghiệp có liên quan đến thanh toán quốc tế, cũng như những cán bộ nghiên cứu và hoạch định chính sách thương mại quốc tế, sinh viên, giảng viên cập nhật và hiểu chính xác những văn bản mới nhất liên quan đến phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) ban hành. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành cuốn Bộ tập quán quốc tế về L/C - Các văn bản mới nhất do Giáo sư, Nhà giáo ưu tú Đinh Xuân Trình dịch từ nguyên bản tiếng Anh đã thể hiện sự bám sát từ ngữ, câu chữ tiếng Anh và Việt hoá một cách tốt nhất nhằm làm cho bản dịch đầy đủ, dễ hiểu. Các hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Tín dụng chứng từ đòi hỏi phải có sự hiểu biết thấu đáo và thống nhất trên phạm vi toàn thế giới. Để tạo điều kiện thuận lợi trong mở rộng và đẩy mạnh giao lưu thương mại quốc tế, giúp các công ty, các tập đoàn khác nhau ở các quốc gia khác nhau quan hệ buôn bán, thanh toán được dễ dàng, Quy tắc và Thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ của Phòng Thương mại Quốc tế số 500 (UCP 500) được ban hành năm 2003 đã được chấp nhận, phổ biến và sử dụng rộng rãi trong buôn bán giữa các quốc gia trên phạm vi toàn cầu, đã phát huy tác dụng thúc đẩy thương mại quốc tế ngày càng phát triển. Nội dung cụốn sách gồm 4 phần: - UCP 600 - 2007 ICC ­- Các quy tắc và thực hành thống nhất về thư tín dụng: gồm 39 điều khoản, điều chỉnh tất cả các mối quan hệ của các bên tham gia nghiệp vụ thanh toán L/C, trách nhiệm và nghĩa vụ bên tham gia trong nghiệp vụ thanh toán L/C; Qui định cách thức lập và kiểm tra chứng từ xuất trình theo L/C. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. - ISBP - 681 2007 ICC - Tập quán ngân hàng tiên chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng - phiên bản số 681, do ICC ban hành năm 2007. Văn bản này cụ thể hoá những quy định của UCP 600, giải thích rõ ràng cách thực hiện UCP đối với những người làm thực tế liên quan đến tín dụng chứng từ. - eUCP 1.1 ­­- Bản phụ trương của UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử - Bản diễn giải số 1.1 năm 2007. - URR 725 2008 ICC - Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo thư tín dụng. Văn bản mới này có hiệu lực từ 01/10/2008, thay thế văn bản URR 525 1995.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn