(0 đánh giá)
Click để đánh giá

Về chúng tôi

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và của ngành giáo dục.

Xuất bản phẩm chủ yếu: Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về giáo dục; Sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...

Sách mới