Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn- Trần Thị Lâm Thi
Một số vấn đề cơ bản của luật an ninh mạng
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 100 cuốn
Luật An ninh mạng được ban hành năm 2018 có thể được xem là bước đi quan trọng, là cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng chuyên trách cũng như toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Để đưa các quy định của Luật An ninh mạng vào thực tiễn cuộc sống, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và nội dung của đạo luật quan trọng này. Cuốn sách Một số vấn đề cơ bản của Luật An ninh mạng ra đời nhằm mục đích đó. Cuốn sách gồm 7 chương, trình bày lần lượt các vấn đề sau đây: Khái quát chung về Luật An ninh mạng; Không gian mạng, an ninh mạng, chính sách của Nhà nước về an ninh mạng; Tấn công mạng, tội phạm mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng và sự cố mạng; Bảo vệ an ninh mạng; Phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng; Phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về an ninh mạng; Luật An ninh mạng và vấn đề quyền con người.
Giá: 170,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Một số vấn đề cơ bản của luật an ninh mạng
Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn- Trần Thị Lâm Thi Loại sách: Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn- Trần Thị Lâm Thi
Còn trong kho : 100 cuốn
170,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luật An ninh mạng được ban hành năm 2018 có thể được xem là bước đi quan trọng, là cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng chuyên trách cũng như toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Để đưa các quy định của Luật An ninh mạng vào thực tiễn cuộc sống, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và nội dung của đạo luật quan trọng này. Cuốn sách Một số vấn đề cơ bản của Luật An ninh mạng ra đời nhằm mục đích đó. Cuốn sách gồm 7 chương, trình bày lần lượt các vấn đề sau đây: Khái quát chung về Luật An ninh mạng; Không gian mạng, an ninh mạng, chính sách của Nhà nước về an ninh mạng; Tấn công mạng, tội phạm mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng và sự cố mạng; Bảo vệ an ninh mạng; Phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng; Phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về an ninh mạng; Luật An ninh mạng và vấn đề quyền con người.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top