Tác giả: Nhiều tác giả
The Washington Quarterly
Phát hành bởi : NXB Taylor & Francis
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1 cuốn
The Washington Quarterly is currently noted in Abstracts of Military Bibliography, American Bibliography of Slavic and East European Studies, Current Contents, Social and Behavioral Sciences, Expanded Academic ASAP, Future Survey, International Bibliography of the Social Sciences, International Political Sciences Abstracts, Lancaster Index to Defence and International Security Literature, Lexis/Nexis, Middle East: Abstracts and Index, PAIS International Research Alert, Social Sciences Citation Index/Social SciSearch, Social Sciences Index (1994+) and United Nations Library Monthly Bibliography Part 2.
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh bộ năm 2019.
Tạp chí Washington Quarterly hiện đang được ghi nhận trong Tóm tắt thư mục quân sự, thư mục Mỹ về nghiên cứu Slav và Đông Âu, Nội dung hiện tại, Khoa học xã hội và hành vi, ASAP học thuật mở rộng, Khảo sát tương lai, Thư mục quốc tế về khoa học xã hội, Tóm tắt khoa học chính trị quốc tế đến Văn học quốc phòng và an ninh quốc tế, Lexis / Nexis, Trung Đông: Tóm tắt và chỉ số, Thông báo nghiên cứu quốc tế PAIS, Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội / Khoa học xã hội, Chỉ số khoa học xã hội (1994+) và Thư mục hàng tháng của Thư viện Liên hợp quốc Phần 2.
Giá: 45,000,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
The Washington Quarterly
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Tiếng Anh
Phát hành bởi : NXB Taylor & Francis
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho : 1 cuốn
45,000,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
The Washington Quarterly is currently noted in Abstracts of Military Bibliography, American Bibliography of Slavic and East European Studies, Current Contents, Social and Behavioral Sciences, Expanded Academic ASAP, Future Survey, International Bibliography of the Social Sciences, International Political Sciences Abstracts, Lancaster Index to Defence and International Security Literature, Lexis/Nexis, Middle East: Abstracts and Index, PAIS International Research Alert, Social Sciences Citation Index/Social SciSearch, Social Sciences Index (1994+) and United Nations Library Monthly Bibliography Part 2.
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh bộ năm 2019.
Tạp chí Washington Quarterly hiện đang được ghi nhận trong Tóm tắt thư mục quân sự, thư mục Mỹ về nghiên cứu Slav và Đông Âu, Nội dung hiện tại, Khoa học xã hội và hành vi, ASAP học thuật mở rộng, Khảo sát tương lai, Thư mục quốc tế về khoa học xã hội, Tóm tắt khoa học chính trị quốc tế đến Văn học quốc phòng và an ninh quốc tế, Lexis / Nexis, Trung Đông: Tóm tắt và chỉ số, Thông báo nghiên cứu quốc tế PAIS, Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội / Khoa học xã hội, Chỉ số khoa học xã hội (1994+) và Thư mục hàng tháng của Thư viện Liên hợp quốc Phần 2.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top