Tác giả: Nhiều tác giả
Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators
Phát hành bởi : NXB Taylor & Francis
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1 cuốn
Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, is a peer-reviewed journal offered by SHAPE America. Its articles address the everyday needs of physical and sport educators in the gymnasium or on the athletic field, and its readers make up a highly focused audience of teachers, coaches, and administrators in search of ideas that can be put to use immediately.
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh bộ năm 2019.
Chiến lược: tạp chí dành cho các nhà giáo dục thể chất và thể thao, là một tạp chí được đánh giá ngang hàng được cung cấp bởi SHAPE America. Các bài viết của nó đề cập đến nhu cầu hàng ngày của các nhà giáo dục thể chất và thể thao trong nhà thi đấu hoặc trên sân thể thao, và độc giả của tạp chí tập trung vào các giáo viên, huấn luyện viên và quản trị viên để tìm kiếm ý tưởng có thể được sử dụng ngay lập tức.
Giá: 9,200,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Tiếng Anh
Phát hành bởi : NXB Taylor & Francis
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho : 1 cuốn
9,200,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, is a peer-reviewed journal offered by SHAPE America. Its articles address the everyday needs of physical and sport educators in the gymnasium or on the athletic field, and its readers make up a highly focused audience of teachers, coaches, and administrators in search of ideas that can be put to use immediately.
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh bộ năm 2019.
Chiến lược: tạp chí dành cho các nhà giáo dục thể chất và thể thao, là một tạp chí được đánh giá ngang hàng được cung cấp bởi SHAPE America. Các bài viết của nó đề cập đến nhu cầu hàng ngày của các nhà giáo dục thể chất và thể thao trong nhà thi đấu hoặc trên sân thể thao, và độc giả của tạp chí tập trung vào các giáo viên, huấn luyện viên và quản trị viên để tìm kiếm ý tưởng có thể được sử dụng ngay lập tức.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top