Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Hữu Luận
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đầu đổi mới đất nước (1986-2001)
Phát hành bởi : NXB Quân đội Nhân dân
Năm phát hành :
Với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, trong 15 năm đổi mới (1986-2001), Đảng ta đã xác lập và không ngừng phát triển quan điểm, đường lối bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn thế giới và trong nước. Những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cùng với thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm đầu đổi mới chứng minh đường lối và chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, một lòng đi theo Đảng cùng với trí thông minh, cần cù, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân ta đã làm nên một trong những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đầu đổi mới đất nước (1986-2001)
Tác giả:  Tiến sĩ Nguyễn Hữu Luận Loại sách: Đảng và Bác
Phát hành bởi : NXB Quân đội Nhân dân
Tác giả : Tiến sĩ Nguyễn Hữu Luận
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, trong 15 năm đổi mới (1986-2001), Đảng ta đã xác lập và không ngừng phát triển quan điểm, đường lối bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn thế giới và trong nước. Những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cùng với thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm đầu đổi mới chứng minh đường lối và chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, một lòng đi theo Đảng cùng với trí thông minh, cần cù, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân ta đã làm nên một trong những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top