Tác giả: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng..
Về đấu tranh thống nhất nước nhà
Phát hành bởi : NXB Chính trị Quốc gia
Năm phát hành : 2005
Giới thiệu một số văn kiện chủ yếu của Đảng và Nhà nước, Bác Hồ về kháng chiến chống Mỹ; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tướng lĩnh... về đấu tranh thống nhất đất nước
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Về đấu tranh thống nhất nước nhà
Tác giả:  Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng.. Loại sách: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
Phát hành bởi : NXB Chính trị Quốc gia
Tác giả : Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng..
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Giới thiệu một số văn kiện chủ yếu của Đảng và Nhà nước, Bác Hồ về kháng chiến chống Mỹ; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tướng lĩnh... về đấu tranh thống nhất đất nước
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top