Tác giả: Nguyễn Lập Dân (chủ biên)
Thực trạng và giải pháp giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên
Phát hành bởi : NXB KHTN và CN
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 100 cuốn
Cuốn sách gồm 9 chương giới thiệu phương pháp tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện điều tra, giám sát đa dạng sinh học nói chung và các nhóm động vật sau: thủy sinh vật, côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Bên cạnh đó, các kỹ năng phân tích số liệu, viết báo cáo và bài báo khoa học cũng được trình bày ở chương cuối của tài liệu.
Giá: 133,000 đ -5%
140,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thực trạng và giải pháp giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên
Tác giả:  Nguyễn Lập Dân (chủ biên)
Phát hành bởi : NXB KHTN và CN
Tác giả : Nguyễn Lập Dân (chủ biên)
Còn trong kho : 100 cuốn
133,000 đ -5%
140,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách gồm 9 chương giới thiệu phương pháp tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện điều tra, giám sát đa dạng sinh học nói chung và các nhóm động vật sau: thủy sinh vật, côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Bên cạnh đó, các kỹ năng phân tích số liệu, viết báo cáo và bài báo khoa học cũng được trình bày ở chương cuối của tài liệu.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top