Tác giả: Shelley, P.B.
Selected Poetry & Prose
Phát hành bởi : NXB Wordsworth Editions
Năm phát hành : Còn trong kho : 3 cuốn
Shelley's short, prolific life produced some of the most memorable and well-known lyrics of the Romantic period. But he was also the most radical writer in the English literary tradition of his day, a fiery political visionary committed to social change and progress.
Cuộc đời sung mãn ngắn ngủi của Shelley đã tạo ra một số ca từ đáng nhớ và nổi tiếng nhất của thời kỳ Lãng mạn. Nhưng ông cũng là nhà văn cấp tiến nhất trong truyền thống văn học Anh vào thời của ông, một nhà chính trị có tầm nhìn xa, dấn thân vào sự thay đổi và tiến bộ xã hội.
Giá: 145,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Selected Poetry & Prose
Tác giả:  Shelley, P.B. Loại sách: Thơ
Phát hành bởi : NXB Wordsworth Editions
Tác giả : Shelley, P.B.
Còn trong kho : 3 cuốn
145,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Shelley's short, prolific life produced some of the most memorable and well-known lyrics of the Romantic period. But he was also the most radical writer in the English literary tradition of his day, a fiery political visionary committed to social change and progress.
Cuộc đời sung mãn ngắn ngủi của Shelley đã tạo ra một số ca từ đáng nhớ và nổi tiếng nhất của thời kỳ Lãng mạn. Nhưng ông cũng là nhà văn cấp tiến nhất trong truyền thống văn học Anh vào thời của ông, một nhà chính trị có tầm nhìn xa, dấn thân vào sự thay đổi và tiến bộ xã hội.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top