Tác giả: Trần Đức Anh Sơn
Huế - Triều Nguyễn: Một Cái Nhìn
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 394 cuốn
Huế - Triều Nguyễn: Một cái nhìn là một tác phẩm gồm 47 bài viết về nhiều lĩnh vực khác nhau, phân chia thành hai chủ đề Huế - di sản văn hóa (35 bài) và Triều Nguyễn – những vấn đề lịch sử (12 bài).
So với lần tái bản thứ hai của cuốn sách thì lần này tác giả đã bổ sung thêm 15 bài cho cả hai chủ đề, kể cả những bài gọi là “phụ lục” thì tính khoa học và thông tin mới cũng không kém những bài chính. Là một tập những bài viết phân tích về sinh thái nhân văn, lịch sử, văn hóa của Huế và vương triều Nguyễn trong lịch sử đất nước, cuốn sách thể hiện góc nhìn đương đại đối với nghệ thuật, văn hóa và di tích cổ ở Huế. 
Giá: 299,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Huế - Triều Nguyễn: Một Cái Nhìn
Tác giả:  Trần Đức Anh Sơn
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Trần Đức Anh Sơn
Còn trong kho: 394 cuốn
299,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Huế - Triều Nguyễn: Một cái nhìn là một tác phẩm gồm 47 bài viết về nhiều lĩnh vực khác nhau, phân chia thành hai chủ đề Huế - di sản văn hóa (35 bài) và Triều Nguyễn – những vấn đề lịch sử (12 bài).
So với lần tái bản thứ hai của cuốn sách thì lần này tác giả đã bổ sung thêm 15 bài cho cả hai chủ đề, kể cả những bài gọi là “phụ lục” thì tính khoa học và thông tin mới cũng không kém những bài chính. Là một tập những bài viết phân tích về sinh thái nhân văn, lịch sử, văn hóa của Huế và vương triều Nguyễn trong lịch sử đất nước, cuốn sách thể hiện góc nhìn đương đại đối với nghệ thuật, văn hóa và di tích cổ ở Huế. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn