Vladimir Nabokov
102.400đ
128.000đ
Mario Puzo
88.000đ
110.000đ
Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
84.000đ
120.000đ
H.G.Wells
56.000đ
80.000đ
BS. Nguyễn Lân Hiếu
118.400đ
148.000đ