TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
64.000đ
80.000đ
Vũ Công Giao - Bùi Tiến Đạt - Nguyễn Thị Minh Hà
140.800đ
176.000đ
LS.TS. Lưu Tiến Dũng - TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng chủ biên)
192.000đ
240.000đ
LS.TS Phan Trung Hoài
160.000đ
200.000đ
Ts. Trương Hồng Hải - Ts. Nguyễn Xuân Trường
113.600đ
142.000đ
Quốc hội
12.800đ
16.000đ