Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Những điểm mới cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy định chi tiết thi hành
150.000đ
Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Những điểm mới cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy định chi tiết thi hành
150.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí ;TS. Nguyễn Văn Bình
220.000đ
Tòa án nhân dân tối cao
120.000đ
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
45.000đ

Sách bán chạy

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí ;TS. Nguyễn Văn Bình
220.000đ
Tòa án nhân dân tối cao
120.000đ
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
45.000đ

Sách đề xuất

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí ;TS. Nguyễn Văn Bình
220.000đ
Tòa án nhân dân tối cao
120.000đ
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
45.000đ

Sách khác

Tòa án nhân dân tối cao
130.000đ
PGS.TS Nguyễn Hữu Chí ;TS. Nguyễn Văn Bình
220.000đ
Tòa án nhân dân tối cao
120.000đ
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
66.000đ