(0 đánh giá)
Click để đánh giá

Về chúng tôi

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN

      Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam (tên gọi tắt là Nhà xuất bản Thông tấn) thuộc Thông tấn xã Việt Nam thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-TTX (TCCB) của Tổng Giám đốc TTXVN ngày 2 tháng 7 năm 2001.

      Nhà xuất bản Thông tấn là Nhà xuất bản chuyên ngành Thông tấn, thông tin báo chí, có chức năng biên soạn, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm phục vụ cho công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

       Nhà xuất bản Thông tấn có nhiệm vụ biên soạn, xuất bản và phát hành:
- Các tài liệu chuyên đề, các tài liệu tham khảo tổng hợp hàng tháng, hàng quý, sách tham khảo, sách nghiên cứu phục vụ lãnh đạo và các đối tượng nghiên cứu;
- Các loại giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn, báo chí;
- Các loại ấn phẩm phổ cập, thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, an ninh, quốc phòng… phục vụ đối tượng bạn đọc rộng rãi trong và ngoài nước;
- Các ấn phẩm phục vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;
Các loại sách chuyên ngành, sách ảnh, sản phẩm thông tin điện tử, sách khoa học kỹ thuật phục vụ thông tin báo chí…
Các loại sách giới thiệu tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực theo quy định của luật pháp hiện hành nhằm giới thiệu Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.
Có hệ thống nhà in tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

       Nhà xuất bản Thông tấn có đầy đủ năng lực và sẵn sàng hợp tác thực hiện, xuất bản:
- Các ấn phẩm bằng ảnh như sách ảnh, lịch các loại, brochure (sách mỏng), catalogues (tờ gấp), poster (áp-phích), postcard (bưu thiếp) với chất lượng cao.
- Chụp ảnh theo yêu cầu, ảnh thông tin tư liệu, ảnh nghệ thuật, ảnh tạo mẫu, quảng cáo trong studio.
- Cung cấp nguồn tư liệu ảnh màu và đen trắng (phim dương bản các cỡ, âm bản, kỹ thuật số) về các lĩnh vực văn hoá – kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam.
- Trang trí, thiết kế mỹ thuật các loại ấn phẩm.
- Quét (scan) ảnh, phim các loại (slides, âm bản); chế bản phim chất lượng cao trên hệ thống chế bản điện tử hiện đại của Nhật Bản.
- Nhận quảng cáo trên các xuất bản phẩm và báo chí của ngành.

Sách mới