Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản (149k)
Tác giả: Thu Phương
Lĩnh vực: Sách ngoại ngữ Loại sách: Sách in
(0 đánh giá)
Click để đánh giá
126.650 đ 149.000 đ - 15%
Giảm giá chung: 22.350 đ 149.000 đ -
Tài trợ thêm: 29.800 đ (Tương ứng giảm giá bìa)
(Bởi nhà tài trợ: MCBooks)
Điều kiện tài trợ:
Bạn đọc cả nước
(Bỏ tích chọn nếu bạn không đủ điều kiện)
Số lượng tài trợ: 50 . Còn lại: 0
Rất tiếc sản phẩm này đã được đặt mua hết sách trợ giá
Vận chuyển: - Miễn phí vận chuyển bởi VNPost
- Giảm 30% phí vận chuyển bởi Nhất Tín Express (NTX)
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
1
Bạn chưa đăng nhập
/ 2
Bạn chưa đăng nhập
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản (149k)
Tác giả:  Thu Phương
Lĩnh vực: Sách ngoại ngữ
Loại sách: Sách in
126.650 đ 149.000 đ - 15%
(0 đánh giá)
Click để đánh giá
Giảm giá chung: 22.350 đ 149.000 đ -
Tài trợ thêm: 29.800 đ (Tương ứng giảm giá bìa)
(Bởi nhà tài trợ: MCBooks)
Điều kiện tài trợ: Bạn đọc cả nước
(Bỏ tích chọn nếu bạn không đủ điều kiện)
Số lượng tài trợ: 50 . Còn lại: 0
Rất tiếc sản phẩm này đã được đặt mua hết sách trợ giá
Vận chuyển: - Miễn phí vận chuyển bởi VNPost
- Giảm 30% phí vận chuyển bởi Nhất Tín Express (NTX)
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
1

Giới thiệu sách

Giới thiệu cuốn sách Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản
Khi bạn nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh, nếu không chắc kiến thức về ngữ pháp thì bạn sẽ không thể
hiểu hết ý của người nói. Vì trong tiếng Anh, từ ngữ sẽ chia theo thì (nói về thời gian), SỐ ít, SỐ nhiều… kèm các giới từ (chỉ vị trí, thời gian, nơi chốn,…) khá là phức tạp. Nếu ứng dụng nhầm kiến thức ngữ pháp tiếng Anh sẽ gây khó chịu và bối rối cho người nghe và người đọc. Do đó, ngữ pháp được coi là nền tảng của giao tiếp tiếng Anh.
Ngữ pháp luôn là những cấu trúc câu khô khan, hình thức chia từ phức tạp nhưng nếu học và luyện tập đúng cách với bộ sách Ngữ pháp tiếng Anh căn bản và Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản, bạn sẽ thấy ngữ pháp dễ dàng hơn rất nhiều và ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả.
Mục lục
Lời nói đầu
Bài 1: Từ loại: Danh từ, tính từ, động từ,…
Bài 2: Cấu trúc câu: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ,…
Bài 3: Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp
Bài 4: Hiện tại tiếp diễn
Bài 5: Hiện tại đơn
Bài 6: Hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn
Bài 7: Động từ chỉ hành động và động từ chỉ trạng thái
Bài 8: Quá khứ đơn
Bài 9: Quá khứ tiếp diễn
Bài 10: Quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn
Bài 11: Hiện tại hoàn thành
Bài 12: Hiện tại hoàn thành với just, already, yet, for và since,…
Bài 13: Hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn
Bài 14: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài 15: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành
Bài 16: Quá khứ hoàn thành
Bài 17: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Bài 18: Will và Shall
Bài 19: Will và be going to
Bài 20: Các thì hiện tại mang nghĩa tương lai
Bài 21: Tương lai tiếp diễn
Bài 22: Tương lai hoàn thành và quá khứ tiếp diễn
Bài 23: Động từ Have
Bài 24: Dạng rút gọn: Its , don’t
Bài 25: Động từ nhấn mạnh “do”
Bài 26: Câu hỏi
Bài 27: Câu hỏi Yes/no
Bài 28: Câu trả lời ngắn, Yes, it is
Bài 29: Câu hỏi với Wh.
Bài 30: Câu hỏi chủ ngữ/ tân ngữ
Bài 31: So/neither do I và I think SO
Bài 32: Câu hỏi đuôi
Bài 33: Can, could và be able to
Bài 34: Can, may, could và allowed to
Bài 35: May, might could, must
Bài 36: Must và have to
Bài 37: Mustn’t, needn’t
Bài 38: Should, ought to, had better
Bài 39: Yêu cầu ai làm gì
Bài 40: Sự gợi ý, đề nghị, lời mời
Bài 41: Will, would, shall, và should
Bài 42: Câu bị động
Bài 43: It is said that…./he is said to… và supposed to
Bài 44: Nhờ ai làm việc gì
Bài 45: To be done hoặc being done
Bài 46: Động từ + to…
Bài 47: Động từ + -ing
Bài 48: Động từ + to hay động từ + -ing (1)
Bài 49: Động từ + to hay động từ + -ing (2)
Bài 50: Động từ + to hay động từ + -ing (3)
Bài 51: Động từ+tân ngữ + to ….
Bài 52: Từ để hỏi + to
Bài 53: Tính từ + to
Bài 54:  For với dạng nguyên thể có to
Bài 55: Nguyên thể có và không có to
Bài 56: Động từ/tính từ + giới từ + -ing
Bài 57:  Afraid to do hay afraid of doing
Bài 58:  Use to do và be/get used to doing
Bài 59: Giới từ hay từ nối + – ing
Bài 60:  See somebody do và see somebody doing
Bài 61:  Các thành ngữ + động từ thêm -ing
Bài 62: Danh từ đếm được và không đếm được (1)
Bài 63: Danh từ đếm được và không đếm được (2)
Bài 64: Danh từ đếm được với a/an và some
Bài 65: Dang sở hữu của danh từ
Bài 66: Danh từ số ít và danh từ số nhiều
Bài 67: Danh từ + danh từ
Bài 68:  A/an và the
Bài 69: A/an, one và
Bài 70: Mạo từ The
Bài 71: Địa danh đi kèm/không đi kèm mạo từ “the”
Bài 72: Quite a, such a, what a,…
Bài 73: This, that, these và those
Bài 74: My, your, … Và ming, yours, …,
Bài 75: Dạng sở hữu và “of”
Bài 76: Some Và any
Bài 77: A lot of, lots of, many, much, (a) few và (a) little
Bài 78: All, hall, most, some, no va none
Bài 79: Every, each, whole, both, either và neither
Bài 80: Đại từ nhân xưng
Bài 81: There và ít
Bài 82: Đại từ phản thân,
Bài 83: Đại từ nhấn mạnh và each other
Bài 84: Đại từ one/ones
Bài 85: Everyone, something,…
Bài 86: Tính từ
Bài 87: Vị trí của tính từ
Bài 88: The + tính từ…
Bài 89: Interesting và interested
Bài 90: Tính từ hay trạng từ (1)
Bài 91: Tính từ hay trạng từ? (2)
Bài 92: So sánh hơn và so sánh hơn nhất
Bài 93: Mẫu So sánh hơn và so sánh hơn nhất (1)
Bài 94: Mẫu So sánh hơn và so sánh hơn nhất (2)
Bài 95: Trang từ và vị trí của trạng từ
Bài 96: Yet, still và already
Bài 97: Trạng từ chỉ mức độ (ví dụ: very, quite…)
Bài 98: Quite và rather
Bài 99: Too và enough
Bài 100: Giới từ chỉ địa điểm
Bài 101: In, on và at – chỉ địa điểm
Bài 102: In, on và at – chỉ thời gian
Bài 103: For, since, ago và before
Bài 104: During hay While? By hay Until? As hay Like?
Bài 105: Giới từ + danh từ (on ho|day,…)
Bài 106: Danh từ + giới từ (trouble V4th,…)
Bài 107: Tính từ + giới từ (proud of, ).
Bài 108: Động từ + giới từ, ví dụ: Walt for,
Bài 109: Động từ + tân ngữ giới từ
Bài 110: Cụm động từ (1)
Bài 111: Cụm động từ (2)
Bài 112: Cụm động từ (3)
Bài 113: Động từ + trang từ + giới tử
Bài 114: Câu trực tiếp và câu gián tiếp
Bài 115: Sự thay đổi của đại từ chỉ người, trạng từ chỉ địa điểm và chỉ thời gian trong câu gián tiếp
Bài 116: Sự thay đổi thì trong câu gián tiếp
Bài 117: Câu hỏi gián tiếp
Bài 118: Yêu cầu gián tiếp, đề nghị gián tiếp,…
Bài 119: Mệnh đề quan hệ (1)- mệnh đề quan hệ với who/that/which
Bài 120: Mệnh đề quan hệ (2) – Mệnh đề quan hệ có hoặc không có who/that/whích
Bài 121: Mệnh đề quan hệ (3) – mệnh đề “thông tin bổ sung”
Bài 122: Mệnh đề quan hệ (4)- mệnh đề “thông tin bổ sung”
Bài 123: Câu điều kiện
Bài 124: Sự biến đổi trong câu điều kiện
Bài 125: Câu điều kiện với Wish và jf only
Bài 126: But, although và in spite of
Bài 127: To, in order to, so that va for
Bài 128: Ôn tập về liên từ
Ưu điểm của cuốn sách Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản
Đa dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chuyên đề
Khắc sâu kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất
Hình thành nền tảng giao tiếp tiếng Anh chuẩn
Dễ dàng học mọi lúc, mọi nơi
Cuốn sách này sẽ giúp bạn:
Cuốn sách bao gồm 128 bài tập ứng dụng thực hành tương ứng với từng chủ điểm ngữ pháp khiến các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, ứng dụng linh hoạt những kiến thức ngữ pháp căn bản tiếng Anh.
Cuối sách là phần đáp án để bạn so sánh và hoàn thiện kiến thức ngữ pháp của chính mình. Tự học, tự làm bài, tự chấm điểm, tự rút ra lỗi sai là cách trau dồi kiến thức hiệu quả nhất đối với tất cả các môn học, tiếng Anh cũng không ngoại lệ.
Chi tiết sách

Đơn vị phát hành

:MCBooks

nhà xuất bản

:NXB Hồng Đức

năm xuất bản

:2020

Tác giả

:Thu Phương

kích thước

:14x21 (cm)

trọng lượng

:500 (g)

Loại bìa

:Bìa mềm

số trang

:332

Mã ISBN

:8935246929292

Cách đặt hàng

Chi tiết về các phương thức mua hàng và các tùy chọn thanh toán có thể được thanh toán

1. Chọn sản phẩm
Chọn sản phẩm bạn muốn. Đặt số lượng và bấm Thêm vào giỏ hoặc bấm Mua ngay để đến trang Thanh toán ngay lập tức.
2. Giỏ hàng
Kiểm tra các mặt hàng trong giỏ. Tại đây bạn có thể lựa chọn các sản phẩm đặt mua và thanh toán. Bấm nút Thanh toán để đến trang thanh toán.
3. Thanh toán
- Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.
- Hệ thống sẽ tự động tính phí giao hàng. Bạn có thể chọn lại phương thức vận chuyển khác.
- Chọn phương thức thanh toán.
- Nhấn nút đặt hàng
4. Xác nhận đơn hàng
Hệ thống hiển thị popup xác nhận thông tin đơn hàng. Kiểm tra và nhấn nút xác nhận để giao dịch và thanh toán. Nếu bạn chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ đưa bạn đến trang để thực hiện thanh toán.
5. Theo dõi trạng thái
Sau khi đặt hàng, bạn có thể theo dõi tình trạng đơn hàng của mình trong Tài khoản cá nhân.
Sau khi gian hàng đã chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển, mã vận đơn sẽ được cập nhật.
Thanh toán
Công ty cổ phần phát triển giải pháp giáo dục VIVI EDUCATION là đơn vị vận hành sàn book365.vn, do đó tên người nhận thanh toán của tất cả các kênh trực tuyến, bao gồm tên tài khoản ngân hàng là Công ty cổ phần phát triển giải pháp giáo dục VIVI EDUCATION. Hãy yên tâm rằng bạn đang thanh toán cho sàn book365.vn
Ngân hàng trực tuyến
Chuyển khoản ngân hàng
Ví điện tử Momo
Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ
Thanh tóan khi nhận hàng COD

Cách nhận tài trợ

Khi bạn đọc muốn nhận tài trợ và thuộc đối tượng đủ điều kiện nhận tài trợ, bạn đọc có thể tích chọn vào “Nhận tài trợ” tại đợt tài trợ phù hợp, sau đó bạn đọc bấm chọn “Mua ngay” hoặc “Cho vào giỏ sách” và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành đặt mua sách.

Trong một số trường hợp đặc biệt, để xác minh điều kiện nhận tài trợ, bạn có thể cần upload ảnh chụp của giấy tờ tuỳ thân. Những trường hợp này, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật của Sàn.

Giao hàng

Chi tiết giao hàng của các gian hàng cho các đơn hàng

Thời gian chuẩn bị sản phẩm:

Tối đa 2 ngày làm việc (đóng cửa vào Chiều thứ 7 - Ngày Chủ nhật) sau khi kiểm tra tồn kho thành công

Phương thức và phí vận chuyển:

Đơn vị vận chuyển

Vnpost

Nhất Tín Express

Đơn vị vận chuyển

Vnpost

Nhất Tín Express

Chính sách đổi hoặc trả hàng
Bảo vệ bạn trên mọi bước đường Với chính sách bảo vệ người mua. Nếu bạn không nhận được sản phẩm, Chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn toàn bộ số tiền Theo các điều kiện sau:
- Sản phẩm nhận được hoàn toàn khác với những gì gian hàng đã giới thiệu.
- Sản phẩm chưa được vận chuyển hoặc bị hư hỏng.
- Có vấn đề với mặt hàng đã đặt. Đã xảy ra sự cố khi liên hệ với gian hàng.
Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại Trang trợ giúp của người mua. Và nếu bạn có yêu cầu cần hỗ trợ, Bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi 0247.300.1369 mỗi ngày trừ ngày lễ 08:30 - 17:00 hoặc gửi email tới book365@vivicorp.com. Nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

Đánh giá & bình luận

Sách cùng lĩnh vực

15

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền
Loại sách:
(500)

99,000đ

84,150đ

15

Tác giả: Laura
Loại sách:
(500)

178,000đ

151,300đ

15

Tác giả: Nhiều tác giả
Loại sách:
(500)

158,000đ

134,300đ

15

Tác giả: The Windy
Loại sách:
(500)

298,000đ

253,300đ