Tác giả: Huyền Thanh - Đông Hải - Thành Huê
Tiếng Chuông Chùa
Phát hành bởi : NXB Tôn Giáo
Năm phát hành : 2009 Còn trong kho : 100 cuốn
Giáo lý của chư Phật được xây dựng nơi trí tuệ, không bắt buộc nhắm mắt tin suông, không bắt buộc phải tin theo nếu còn hoài nghi.
Triết lý của Phật Giáo là triết lý của sự giác ngộ, sự thấu hiểu chân lý, chớ không tùy thuộc vào ân huệ của bất cứ quyền năng nào.Đức Phật dạy: Phải học, phải hiểu, phải hành rồi mới tin.
Đức Phật đã từng bảo các đệ tử cần xét đoán về vị thầy của mình, và có thể xét đoán ngay cả Đức Như Lai nữa, để có được một niềm tin vững chắc về vị thầy của mình, và về tôn giáo mà mình đang theo.
Giá: 24,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tiếng Chuông Chùa
Tác giả:  Huyền Thanh - Đông Hải - Thành Huê Loại sách: Phật giáo
Phát hành bởi : NXB Tôn Giáo
Tác giả : Huyền Thanh - Đông Hải - Thành Huê
Còn trong kho : 100 cuốn
24,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giáo lý của chư Phật được xây dựng nơi trí tuệ, không bắt buộc nhắm mắt tin suông, không bắt buộc phải tin theo nếu còn hoài nghi.
Triết lý của Phật Giáo là triết lý của sự giác ngộ, sự thấu hiểu chân lý, chớ không tùy thuộc vào ân huệ của bất cứ quyền năng nào.Đức Phật dạy: Phải học, phải hiểu, phải hành rồi mới tin.
Đức Phật đã từng bảo các đệ tử cần xét đoán về vị thầy của mình, và có thể xét đoán ngay cả Đức Như Lai nữa, để có được một niềm tin vững chắc về vị thầy của mình, và về tôn giáo mà mình đang theo.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top