Tác giả: Cao Xuân Long, Đinh Thị Kim Lan
Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
Năm phát hành : 2019
Quan điểm đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh nếu biết gạt bỏ và khắc phục những hạn chế về điều kiện lịch sử và dấu ấn của lợi ích giai cấp, nó sẽ phát huy những yếu tố hợp lý, tiến bộ, nó còn có những giá trị và ý nghĩa lịch sử nhất định trong đời sống xã hội hiện đại trước những cơn lốc của cơ chế thị trường. Những giá trị ấy chỉ ra rằng, sức mạnh của việc tổ chức và quản lý xã hội, vấn đề đạo trị nước sẽ chỉ là nửa vời, thậm chí vô nghĩa nếu như không chú ý đúng mức vấn đề giáo dục đạo đức cho con người cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, từ những ý nghĩa thực tiễn và lý luận, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách “Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh”. ...
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh
Tác giả:  Cao Xuân Long, Đinh Thị Kim Lan Loại sách: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
Tác giả : Cao Xuân Long, Đinh Thị Kim Lan
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Quan điểm đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh nếu biết gạt bỏ và khắc phục những hạn chế về điều kiện lịch sử và dấu ấn của lợi ích giai cấp, nó sẽ phát huy những yếu tố hợp lý, tiến bộ, nó còn có những giá trị và ý nghĩa lịch sử nhất định trong đời sống xã hội hiện đại trước những cơn lốc của cơ chế thị trường. Những giá trị ấy chỉ ra rằng, sức mạnh của việc tổ chức và quản lý xã hội, vấn đề đạo trị nước sẽ chỉ là nửa vời, thậm chí vô nghĩa nếu như không chú ý đúng mức vấn đề giáo dục đạo đức cho con người cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, từ những ý nghĩa thực tiễn và lý luận, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách “Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh”. ...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top