Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
Năm phát hành : 2019
Công trình CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM (1969-1976) là một chuyên khảo về quá trình hình thành và hoạt động, thực hiện vai trò chính quyền cách mạng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến giai đoạn “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Sách có 5 chương...
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam
Tác giả:  Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến, Trần Thuận, Lưu Văn Quyết, Đỗ Văn Biên, Hà Kim Phương, Dương Thành Thông, Vũ Quý Tùng Anh Loại sách: Đảng và Bác
Phát hành bởi : NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
Tác giả : Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến, Trần Thuận, Lưu Văn Quyết, Đỗ Văn Biên, Hà Kim Phương, Dương Thành Thông, Vũ Quý Tùng Anh
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Công trình CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM (1969-1976) là một chuyên khảo về quá trình hình thành và hoạt động, thực hiện vai trò chính quyền cách mạng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến giai đoạn “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Sách có 5 chương...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top