Tác giả: B.s.: Duy Đức (ch.b.), Đỗ Chí, Chính Hữu...
Quyết tử để tổ quốc quyết sinh
Phát hành bởi : NXB Công an nhân dân
Năm phát hành : 2004
Giới thiệu những tư liệu, những mảng kí ức viết về trung đoàn E102 trong lực lượng vũ trang cách mạng, là trung đoàn Thủ đô ra đời trong khói lửa, trải qua các chiến dịch trong các cuộc kháng chiến cứu nước
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Quyết tử để tổ quốc quyết sinh
Tác giả:  B.s.: Duy Đức (ch.b.), Đỗ Chí, Chính Hữu... Loại sách: Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước
Phát hành bởi : NXB Công an nhân dân
Tác giả : B.s.: Duy Đức (ch.b.), Đỗ Chí, Chính Hữu...
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Giới thiệu những tư liệu, những mảng kí ức viết về trung đoàn E102 trong lực lượng vũ trang cách mạng, là trung đoàn Thủ đô ra đời trong khói lửa, trải qua các chiến dịch trong các cuộc kháng chiến cứu nước
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top