Tác giả: PGS.TS Nguyễn Minh Tường
Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Quân Chủ Việt Nam (Từ Năm 939 Đến Năm 1884)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 36 cuốn
Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam trải qua các triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Champa, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung hưng, Chúa Nguyễn, Tây Sơn và Nguyễn. Qua đó, với sự phân tích, so sánh sự khác biệt và nêu lên đặc trưng của tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam qua từng triều đại; trình bày hệ thống, cụ thể mọi mặt về tổ chức bô máy Nhà nước quân chủ Việt Nam: Tổ chức chính quyền trung ương; Tổ chức chính quyền địa phương; Tổ chức quân đội; Vấn đề ban hành luật pháp và việc thực thi pháp luật; Cơ quan kiểm tra, giám sát bộ máy Nhà nước; Cách tuyển bổ quan lại và lệ phong tước; Nhiệm vụ và quyền lợi của hàng ngũ quan lại; Vấn đề khảo khóa, thưởng phạt về chế độ hưu trí của quan lại. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích và quý báu trong việc thực thi chức trách cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu...
Giá: 497,250 đ -15%
585,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Quân Chủ Việt Nam (Từ Năm 939 Đến Năm 1884)
Tác giả:  PGS.TS Nguyễn Minh Tường Loại sách: Lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Minh Tường
Còn trong kho : 36 cuốn
497,250 đ -15%
585,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam trải qua các triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Champa, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung hưng, Chúa Nguyễn, Tây Sơn và Nguyễn. Qua đó, với sự phân tích, so sánh sự khác biệt và nêu lên đặc trưng của tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam qua từng triều đại; trình bày hệ thống, cụ thể mọi mặt về tổ chức bô máy Nhà nước quân chủ Việt Nam: Tổ chức chính quyền trung ương; Tổ chức chính quyền địa phương; Tổ chức quân đội; Vấn đề ban hành luật pháp và việc thực thi pháp luật; Cơ quan kiểm tra, giám sát bộ máy Nhà nước; Cách tuyển bổ quan lại và lệ phong tước; Nhiệm vụ và quyền lợi của hàng ngũ quan lại; Vấn đề khảo khóa, thưởng phạt về chế độ hưu trí của quan lại. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích và quý báu trong việc thực thi chức trách cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top