Tác giả: Mark Skousen
Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes
Phát hành bởi : NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 514 cuốn
Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức dịch theo đúng nguyên bản tiếng Anh, xuất bản năm 2007. Nội dung cuốn sách nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ - Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes - với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế. Những phân tích cụ thể sẽ giải đáp cho chúng ta thấy tại sao sự phát triển của Adam Smith về chìa khóa để có thể đạt được thịnh vượng thực sự là cuộc cách mạng và là một cách giải thích mới về học thuyết tư bản "bàn tay vô hình" ?; tại sao những người mácxít  tiếp tục đóng vai trò ảnh hưởng quan trọng đến ngày nay?; tại sao kinh tế học chuyển từ một ngành khoa học buồn thảm trở thành một ngành khoa học rực rỡ như hiện nay?; phải chăng Adam Smith đang chiến thắng Các Mác và John Maynard Keynes?; và chương cuối cùng sẽ giải thích tại sao kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không thể là một mô hình kinh tế toàn vẹn. Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp bạn đoc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về ba nhà kinh tế vĩ đại này.
Giá: 85,000 đ -15%
100,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes
Tác giả:  Mark Skousen
Phát hành bởi : NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Tác giả : Mark Skousen
Còn trong kho : 514 cuốn
85,000 đ -15%
100,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức dịch theo đúng nguyên bản tiếng Anh, xuất bản năm 2007. Nội dung cuốn sách nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ - Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes - với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế. Những phân tích cụ thể sẽ giải đáp cho chúng ta thấy tại sao sự phát triển của Adam Smith về chìa khóa để có thể đạt được thịnh vượng thực sự là cuộc cách mạng và là một cách giải thích mới về học thuyết tư bản "bàn tay vô hình" ?; tại sao những người mácxít  tiếp tục đóng vai trò ảnh hưởng quan trọng đến ngày nay?; tại sao kinh tế học chuyển từ một ngành khoa học buồn thảm trở thành một ngành khoa học rực rỡ như hiện nay?; phải chăng Adam Smith đang chiến thắng Các Mác và John Maynard Keynes?; và chương cuối cùng sẽ giải thích tại sao kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không thể là một mô hình kinh tế toàn vẹn. Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp bạn đoc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về ba nhà kinh tế vĩ đại này.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top