Tác giả: Đỗ Xuân Tùng (CB)-ĐHXD
Tự động hoá trong xây dựng
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Năm phát hành : 2014 Còn trong kho : 100 cuốn
Giáo trình "Tự động hóa trong xây dựng" dê cập tới những khái niệm cơ bán về điều khiển tự động, trình bày phần cơ bản nhất của ỉí thuyết điều khiển tự động lù hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, phương pháp mô tả toán học, phân tích chất lượng và Ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Giáo trình cũng đê cập đến lí thuyết hệ thống điều khiển xung tuyến tính. Phần cuối của giáo trình trình bày các dây chuyên công nghệ tự động chủ yếu trong sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng.
Giá: 103,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tự động hoá trong xây dựng
Tác giả:  Đỗ Xuân Tùng (CB)-ĐHXD Loại sách: Cơ khí, chế tạo Máy
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Tác giả : Đỗ Xuân Tùng (CB)-ĐHXD
Còn trong kho : 100 cuốn
103,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giáo trình "Tự động hóa trong xây dựng" dê cập tới những khái niệm cơ bán về điều khiển tự động, trình bày phần cơ bản nhất của ỉí thuyết điều khiển tự động lù hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, phương pháp mô tả toán học, phân tích chất lượng và Ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Giáo trình cũng đê cập đến lí thuyết hệ thống điều khiển xung tuyến tính. Phần cuối của giáo trình trình bày các dây chuyên công nghệ tự động chủ yếu trong sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top