Tác giả: Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh… - ĐHXD
Đánh giá môi trường chiến lược phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Năm phát hành : 2010 Còn trong kho : 100 cuốn
Tập sách này được biên soạn nhằm mục đích kịp thời nâng cao hiểu biết về cơ sở khoa học và phương pháp luận để tiến hành đánh giá môi trường chiến lược, thực hiện các điều quy định của Luật Bảo vệ Môi trường mới được ban hành ở nước ta.
Giá: 86,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đánh giá môi trường chiến lược phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam
Tác giả:  Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh… - ĐHXD
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Tác giả : Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh… - ĐHXD
Còn trong kho : 100 cuốn
86,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tập sách này được biên soạn nhằm mục đích kịp thời nâng cao hiểu biết về cơ sở khoa học và phương pháp luận để tiến hành đánh giá môi trường chiến lược, thực hiện các điều quy định của Luật Bảo vệ Môi trường mới được ban hành ở nước ta.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top