Tác giả: PGS. TS. Đỗ Xuân Đỉnh
Truyền động thuỷ khí
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Năm phát hành : 2012 Còn trong kho : 100 cuốn
Nhờ những ưu điểm của mình, Truyền động thủy khí được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo máy nói chung và trong thiết kế Máy xảy dựng nói riêng, chính vì vậy việc trang bị cho sinh viên ngành cơ khí những kiến thức cơ bản về hệ truyền động này là một đòi hỏi cả về phương diện thực tế lẫn khả năng sáng tạo sau này. Hiện nay môn học Truyền động thủy khí đã được nhiều cơ sở đào tạo kỹ sư cơ khí, trong đó có ngành Máy xây dựng và Cơ giới hóa xây dựng coi là môn học cốt lõi của ngành.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên cuốn sách này, bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cơ bản về Truyền động thủy khí nói chung, còn nêu việc ứng dụng nó trong ngành Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng nói riêng.
Giá: 67,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Truyền động thuỷ khí
Tác giả:  PGS. TS. Đỗ Xuân Đỉnh
Phát hành bởi : NXB Xây dựng
Tác giả : PGS. TS. Đỗ Xuân Đỉnh
Còn trong kho : 100 cuốn
67,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhờ những ưu điểm của mình, Truyền động thủy khí được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo máy nói chung và trong thiết kế Máy xảy dựng nói riêng, chính vì vậy việc trang bị cho sinh viên ngành cơ khí những kiến thức cơ bản về hệ truyền động này là một đòi hỏi cả về phương diện thực tế lẫn khả năng sáng tạo sau này. Hiện nay môn học Truyền động thủy khí đã được nhiều cơ sở đào tạo kỹ sư cơ khí, trong đó có ngành Máy xây dựng và Cơ giới hóa xây dựng coi là môn học cốt lõi của ngành.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên cuốn sách này, bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cơ bản về Truyền động thủy khí nói chung, còn nêu việc ứng dụng nó trong ngành Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng nói riêng.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top