Ngành Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Phát hành bởi : NXB Thời đại
Năm phát hành : 2012
Cuốn sách gồm 54 chuyên đề nghiên cứu về lĩnh vực xuất bản như: cơ sở lý luận chung; thực trạng, đánh giá sự tác động của hai yếu tố chính là cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực xuất bản trong trung và ngắn hạn. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về xuất bản.
Chương II: Thực trạng xuất bản Việt Nam trong những năm đổi mới đất nước.
Chương III: Tác động của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đến xuất bản nước ta trong những năm qua.
Chương IV: Định hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Ngành Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Tác giả:  Nguyễn Kiểm, Vũ Văn Hợp, Lê Văn Thịnh biên soạn Loại sách: Thành tựu ngành xuất bản
Phát hành bởi : NXB Thời đại
Tác giả : Nguyễn Kiểm, Vũ Văn Hợp, Lê Văn Thịnh biên soạn
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách gồm 54 chuyên đề nghiên cứu về lĩnh vực xuất bản như: cơ sở lý luận chung; thực trạng, đánh giá sự tác động của hai yếu tố chính là cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực xuất bản trong trung và ngắn hạn. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về xuất bản.
Chương II: Thực trạng xuất bản Việt Nam trong những năm đổi mới đất nước.
Chương III: Tác động của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đến xuất bản nước ta trong những năm qua.
Chương IV: Định hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top