Tác giả: NXB TNMT & BĐVN
Văn bản hướng dẫn thi hành Luật bản vệ Môi Trường
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 10 cuốn
Cuốn sách tập hợp các văn bản mới nhất của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2015:
1/ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2/ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
3/ Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
4/ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
5/ Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Giá: 33,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Văn bản hướng dẫn thi hành Luật bản vệ Môi Trường
Tác giả:  NXB TNMT & BĐVN Loại sách: Pháp luật
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Tác giả : NXB TNMT & BĐVN
Còn trong kho : 10 cuốn
33,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách tập hợp các văn bản mới nhất của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2015:
1/ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2/ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
3/ Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
4/ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
5/ Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top