PGS TS Chu Mạnh Hoàng
Cảm Biến Và Vi Chấp Hành Vi Hệ Thống - Quang - Điện Tử
145.000đ
PGS TS Chu Mạnh Hoàng
Cảm Biến Và Vi Chấp Hành Vi Hệ Thống - Quang - Điện Tử
145.000đ

Sách khuyến mãi

TS Trần Thị Hòa
120.000đ
Nguyễn Hiền Trung ( chủ biên) Vũ Văn Tháng ( đồng chủ biên)
298.000đ
PGS TS Võ Nguyễn Quốc Bảo - PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên)
100.000đ
Qanda Study
225.000đ
250.000đ
GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
118.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
96.000đ
PGS. TS. Phạm Văn Cương; TS. Phạm Văn Thuần ( Hiệu Đính )
118.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
30.000đ

Sách bán chạy

TS Trần Thị Hòa
120.000đ
Nguyễn Hiền Trung ( chủ biên) Vũ Văn Tháng ( đồng chủ biên)
298.000đ
PGS TS Võ Nguyễn Quốc Bảo - PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên)
100.000đ
GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
118.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
96.000đ
PGS. TS. Phạm Văn Cương; TS. Phạm Văn Thuần ( Hiệu Đính )
118.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
30.000đ

Sách đề xuất

TS Trần Thị Hòa
120.000đ
Nguyễn Hiền Trung ( chủ biên) Vũ Văn Tháng ( đồng chủ biên)
298.000đ
PGS TS Võ Nguyễn Quốc Bảo - PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên)
100.000đ
GS.TSKH. Phan Anh ( Chủ biên); Trân Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Khang Cường
118.000đ
PGS. TS Đỗ Năng Toàn - TS. Lê Thị KIm Nga
96.000đ
PGS. TS. Phạm Văn Cương; TS. Phạm Văn Thuần ( Hiệu Đính )
118.000đ
Nguyễn Hồ Quỳnh
30.000đ

Sách khác

TS Trần Thị Hòa
120.000đ
Nguyễn Hiền Trung ( chủ biên) Vũ Văn Tháng ( đồng chủ biên)
298.000đ
PGS TS Võ Nguyễn Quốc Bảo - PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên)
100.000đ
Qanda Study
225.000đ
250.000đ
Phan Quang Minh (Chủ biên) Ngô Thế Phong, Nguyễn Trường Thắng, Võ Mạnh Tùng
138.000đ
PGS.TS Phạm Văn Chuyên
165.000đ