-5%

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và các giải pháp kiểm soát
247.000đ
260.000đ

-5%

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và các giải pháp kiểm soát
247.000đ
260.000đ

Sách khuyến mãi

Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
50.000đ
Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
232.750đ
245.000đ
Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên), Nguyễn Đình Tuyến, Lành Thị Ngọc, Đặng Ngọc Quang
316.350đ
333.000đ
Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh
237.500đ
250.000đ
Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn
190.000đ
200.000đ
Pham Duc Chinh
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Quảng Trường (chủ biên), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Trường Sơn
180.500đ
190.000đ

Sách bán chạy

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
232.750đ
245.000đ
Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên), Nguyễn Đình Tuyến, Lành Thị Ngọc, Đặng Ngọc Quang
316.350đ
333.000đ
Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh
237.500đ
250.000đ
Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn
190.000đ
200.000đ
Pham Duc Chinh
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Quảng Trường (chủ biên), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Trường Sơn
180.500đ
190.000đ

Sách đề xuất

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
232.750đ
245.000đ
Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên), Nguyễn Đình Tuyến, Lành Thị Ngọc, Đặng Ngọc Quang
316.350đ
333.000đ
Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh
237.500đ
250.000đ
Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn
190.000đ
200.000đ
Pham Duc Chinh
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Quảng Trường (chủ biên), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Trường Sơn
180.500đ
190.000đ

Sách khác

Lê Đức An, Uông Đình Khanh
199.500đ
210.000đ
Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh
237.500đ
250.000đ
Pham Duc Chinh
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Quảng Trường (chủ biên), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Trường Sơn
180.500đ
190.000đ