-5%

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và các giải pháp kiểm soát
247.000đ
260.000đ

-5%

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và các giải pháp kiểm soát
247.000đ
260.000đ

Sách khuyến mãi

Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
50.000đ
Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
171.500đ
245.000đ
Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh
237.500đ
250.000đ
Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn
190.000đ
200.000đ
Pham Duc Chinh
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Quảng Trường (chủ biên), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Trường Sơn
180.500đ
190.000đ

Sách bán chạy

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
171.500đ
245.000đ
Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh
237.500đ
250.000đ
Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn
190.000đ
200.000đ
Pham Duc Chinh
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Quảng Trường (chủ biên), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Trường Sơn
180.500đ
190.000đ

Sách đề xuất

Vũ Thị Thu Lan (cb), Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Diệu Trinh, Đặng Việt Dũng
247.000đ
260.000đ
Nguyen Thi Phuong Lien
171.500đ
245.000đ
Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh
237.500đ
250.000đ
Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Trọng Hòa, Phạm Ngọc Cẩn
190.000đ
200.000đ
Pham Duc Chinh
256.500đ
270.000đ
Nguyễn Quảng Trường (chủ biên), Ngô Đắc Chứng, Lê Hùng Anh, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Trường Sơn
180.500đ
190.000đ

Sách khác

Editorial Board: Hoang Xuan Phu (Editor-in-chief), Pham Ky Anh- Le Tuan Hoa (Deputy editor-in-chief)
50.000đ
Nguyễn Lập Dân,Nguyễn T. Thảo Hương,Vũ T. Thu Lan
76.000đ
80.000đ
Nguyễn Đông Anh, Lã Đức Việt
71.250đ
75.000đ
Tô Duy Phương
120.000đ
150.000đ
Trần Đình Thắng (cb), Đỗ Ngọc Đài, Phạm Quốc Long, Châu Văn Minh
105.000đ
150.000đ