Về chúng tôi

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nhà xuất bản có nhiệm vụ: Tổ chức bản thảo; tổ chức biên soạn; biên tập, thẩm định, thiết kế, chế bản; tổ chức in và phát hành xuất bản phẩm (bao gồm xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử) theo quy định của pháp luật.

Sách mới

Sách điện tử