Tác giả: Quốc Hội
Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
Phát hành bởi : NXB Lao động
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 200 cuốn
Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.
Giá: 18,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
Tác giả:  Quốc Hội Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Lao động
Tác giả : Quốc Hội
Còn trong kho : 200 cuốn
18,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top