Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
Luật Viễn thông và nghị định quy định chi tiết thi hành
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2011 Còn trong kho : 263 cuốn
Luật Viễn thông đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 4/12/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Để thực thi Luật có hiệu quả; giúp cho cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng theo pháp luật, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về trinh tự, thủ tục cấp giấy phép; quy chuẩn quốc gia về viễn thông… và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Nhằm cung cấp thông tin pháp luật về lĩnh vực Viễn thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn Luật Viễn thông và nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông gồm 10 chương, 63 điều quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông. Luật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông tại Việt Nam. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến luật: Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông. Với nhiều quy định cụ thể và chặt chẽ hơn về thị trường viễn thông, Luật Viễn thông sẽ là hành lang pháp lý tạo điều kiện và mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế trong kinh doanh viễn thông, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng, minh bạch và công khai hơn.
Giá: 22,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Luật Viễn thông và nghị định quy định chi tiết thi hành
Tác giả:  Bộ Thông tin và Truyền thông Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Bộ Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho : 263 cuốn
22,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luật Viễn thông đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 4/12/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Để thực thi Luật có hiệu quả; giúp cho cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng theo pháp luật, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về trinh tự, thủ tục cấp giấy phép; quy chuẩn quốc gia về viễn thông… và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Nhằm cung cấp thông tin pháp luật về lĩnh vực Viễn thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn Luật Viễn thông và nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông gồm 10 chương, 63 điều quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông. Luật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông tại Việt Nam. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến luật: Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông. Với nhiều quy định cụ thể và chặt chẽ hơn về thị trường viễn thông, Luật Viễn thông sẽ là hành lang pháp lý tạo điều kiện và mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế trong kinh doanh viễn thông, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng, minh bạch và công khai hơn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top