Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang
Các quy định về phòng chống cháy nổ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 144 cuốn
Cuốn sách được trình bày một cách hệ thống các quy định về phòng, chống cháy, nổ gồm : Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và thông tư hướng dẫn thực hiện.  Nhiều nội dung mới được cập nhật như :  - Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư - Quyết định số 1635 / QĐ-TTG ngày 25/9/2015 của Thủ tướng chính phủ - Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 6/10/2015 của Bộ Công an - Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an - Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ Công an  
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Các quy định về phòng chống cháy nổ
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Quang
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Nguyễn Ngọc Quang
Còn trong kho: 144 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách được trình bày một cách hệ thống các quy định về phòng, chống cháy, nổ gồm : Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và thông tư hướng dẫn thực hiện.  Nhiều nội dung mới được cập nhật như :  - Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư - Quyết định số 1635 / QĐ-TTG ngày 25/9/2015 của Thủ tướng chính phủ - Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 6/10/2015 của Bộ Công an - Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an - Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ Công an  
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn