Giới thiệu 20 sách luật nổi bật
05.08.2021 20
Bất kỳ một cá nhân nào, sinh sống, định cư và làm việc ở bất kỳ đất nước nào cũng phải chấp hành nghiêm túc sự điều chỉnh của pháp luật. Sau đây, Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 20 sách luật nổi bật trên Book365, hi vọng sẽ hữu ích cho quý bạn:

MỘT SỐ LUẬT VÀ BỘ LUẬT
1. Bộ luật dân sự (hiện hành) - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật


Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24-11-2015. Bộ luật dân sự gồm có 689 điều, được bố cục thành 6 phần, 27 chương. Bộ luật dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017.

>> Xem sách Bộ luật dân sự (hiện hành)

2. Bộ luật tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật


Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) là văn bản nhất thể hóa của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 với nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020; Gồm 10 phần, 42 chương, 517 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự và thủ tục để khởi kiện, yêu cầu để Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động…

>> Xem sách Bộ luật tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

3. Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật


Nội dung cuốn sách gồm ba phần với 26 chương và 426 điều, là văn bản nhất thể hóa của hai văn bản luật là Bộ luật hình sự (Luật số 100/2015/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Cả hai luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

>> Xem sách Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

4. Luật đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật


Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ Luật Đất đai năm 2013 (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013) và phần sửa đổi, bổ sung Luật này tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

>> Xem sách Luật đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) 

5. Luật Doanh nghiệp - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật


Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

>> Xem sách Luật Doanh nghiệp 

6. Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm - NXB Lao Động - NPH: Nhà sách Dân Hiền


Sách có 9 chương: Những quy định chung; Hợp đồng bảo hiểm; Doanh nghiệp bảo hiểm; Đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính; Doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài; Quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; Khen thưởng và xử lí vi phạm và Điều khoản thi hành.

>> Xem sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

7. Luật viễn thông và các nghị định thi hành - NXB Thông tin và Truyền thông


Nội dung cuốn sách gồm:
1/ Luật Viễn thông đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009;
2/ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
3/ Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Viễn thông.

>> Xem sách Luật viễn thông và các nghị định thi hành

8. Luật an ninh mạng - NXB Công an Nhân dân


Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Luật gồm 7 Chương, 43 Điều.

>> Xem sách Luật an ninh mạng

MỘT SỐ SÁCH LUẬT KHÁC
9. Án lệ và bình luận - tập 1, 2 - NXB Tư pháp


Quyển 1 tập hợp 16 án lệ đã được ban hành trong hai năm 2016 - 2017 và bình luận về các án lệ này. Quyển 2 tập hợp 13 án lệ đã được ban hành trong hai năm 2018 - 2019 và bình luận về các án lệ này.

>> Xem sách Án lệ và bình luận tập 1Án lệ và bình luận tập 2

10. Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật - NXB Tư pháp


Cuốn sách góp phần nhận thức một số vấn đề cơ bản về khẩu khí và thuật học hùng biện, nhằm tạo tư duy độc lập, tự tin và sáng tạo trong việc học tập, rèn luyện cách thể hiện ngôn ngữ nói và viết, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của người hành nghề trong lĩnh vực pháp luật.


11. Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp - NXB Tư pháp


Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc những tiến bộ trong nhận thức, xây dựng và hoàn thiện thể chế về bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng.

>> Xem sách Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp

12. Định tội danh và quyết định hình phạt - NXB Tư pháp


Cuốn sách trình bày có tính hệ thống về vấn đề định tội danh, quyết định hình phạt dưới các góc độ khác nhau, từ lý luận đến phân tích luật thực định và đánh giá thực tiễn về định tội danh và quyết định hình phạt ở nước ta; đồng thời, tác giả đã nêu ra những kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn nhằm giúp bạn đọc, người làm công tác chuyên môn cũng như người quan tâm có thể làm tốt hơn công việc của mình.

>> Xem sách Định tội danh và quyết định hình phạt

13. Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (PHẦN CHUNG) - NXB Tư pháp


Cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội chủ biên. Đây là cuốn sách được bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng trông đợi vì Bộ luật hình sự năm 2015 có rất nhiều điểm mới trong phần chung, cần được hiểu một cách thấu đáo.

Theo BLHS năm 2015, hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với 05 nhóm tội phạm, đó là: (1) các tội xâm phạm an ninh quốc gia; (2) các tội xâm phạm tính mạng con người; (3) các tội phạm về ma túy; (4) các tội phạm tham nhũng; (5) và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật hình sự quy định (như các tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; khủng bố; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh…).

>> Xem sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (PHẦN CHUNG)

14. Sổ tay pháp luật lao động (Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019) - NXB Thông tin và Truyền thông


Cuốn sách: "Sổ tay pháp luật lao động (những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019)" gồm 2 phần chính giới thiệu, phân tích chi tiết và trích dẫn các cơ sở pháp lý trong Bộ luật Lao động 2019:
- Tài liệu họp báo công bố Bộ luật Lao động 2019
- So sánh và phân tích những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019.
Cuôn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan, doanh nghiệp, Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (Công đoàn các cấp), những người làm công tác quản lý, xây dựng chế độ, chính sách về lao động; cán bộ làm công tác tổ chức, nhân sự, công đoàn và người lao động.

>> Xem sách Sổ tay pháp luật lao động (Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019)

15. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt - NXB Giao thông vận tải


Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) gồm 5 Chương, 86 Điều, có hiệu lực từ 01/01/2020. Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định là các quy định về tăng mức xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

>> Xem sách Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt  

16. Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý) - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật


Cuốn sách “Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vần đề pháp lý)” của Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên VIAC, bao gồm 5 chương, 21 mục và 139 tiểu mục, 1.666 chú thích, giúp độc giả nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh pháp luật ngân hàng và những điểm nhấn về những vấn đề quan trọng, nổi bật còn tranh cãi trong lĩnh vực này.

>> Xem sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

17. Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật


Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 02 phần, 06 chương, trình bày những vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm.


18. Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính - NXB Tư pháp


Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần: Giải đáp vướng mắc về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; Giải đáp vướng mắc trong giải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy và Giải đáp vướng mắc về pháp luật trong một số lĩnh vực khác.

>> Xem sách Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính

19. Tài sản và vật quyền - NXB Công an Nhân dân - NPH: Nhà sách Dân Hiền


Cuốn "Tài sản và Vật quyền" tập trung vào phân tích, lập luận toàn diện, đầy đủ về hệ thống các khái niệm tài sản, đặc điểm tài sản, nội dung tài sản, phân loại tài sản, phân loại tài sản, đăng ký tài sản, chế độ pháp lý của tài sản, chiếm hữu, quyền sở hữu, quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hướng dụng, quyền bề mặt và các phương thức bảo vệ quyền sở hữu, bảo vệ quyền khác đối với tài sản.

>> Xem sách Tài sản và vật quyền

20. Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0 - NXB Tư pháp


Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chính sách hình sự, đánh giá sự thể hiện chính sách hình sự trong BLHS hiện hành, từ đó hình thành các nhận thức khoa học mới về chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức CMCN 4.0, chỉ ra những tác động tích cực và các thách thức đặt ra từ CMCN 4.0 đến chính sách hình sự và pháp luật hình sự.

>> Xem sách Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0

Các sách luật trên đang được giảm giá tới 30%, quý bạn đọc quan tâm vui lòng đặt sách tại https://book365.vn/san-sach-in/ hoặc tham khảo thêm các sách chuyên ngành luật khác tại: https://book365.vn/sach/book/phap-luat

Quý bạn gặp khó khăn trong việc tìm sách có thể liên hệ Book365 để được hỗ trợ:
Hotline: 0247.300.1369.
Email: book365@vivicorp.com
Fanpage: https://www.facebook.com/sachquocgiabook365
Tin chọn lọc khác
5 sách hay giúp bạn nâng cao kỹ năng thuyết trình
25.10.2021 21
Mỗi ngày, trên thế giới ước tính có đến hơn 30 triệu bài thuyết trình được thực hiện bằng powerpoint. Nếu thực hiện thống kê đầy đủ cho tất cả những phương pháp thuyết trình thông thường khác thì con số này chắc hẳn sẽ tăng lên nhiều lần. Có thể nói, nghệ thuật diễn thuyết, nói chuyện trước đám đông đã và đang tiếp tục trở thành một kỹ năng, công cụ thiết yếu trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Sau đây Book365 xin giới thiệu 5 sách hay sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng thuyết trình, mời quý bạn tham khảo.
Các dịch giả yêu cầu được ghi tên trên bìa sách
25.10.2021 54
Nhiều dịch giả, nhà văn đã cùng ký tên vào một bức thư kêu gọi các nhà xuất bản đưa tên người dịch sách lên trang bìa.
5 sách hay về khám phá cơ thể người cho bé
23.10.2021 34
Hiểu về cơ thể người sẽ giúp mỗi chúng ta chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Sau đây Book365 xin giới thiệu 5 cuốn sách hay về cơ thể người cho bé với các thông tin cơ bản nhất về cơ thể người, được trình bày khoa học và sáng tạo sẽ mang đến sự thích thú và tìm tòi học hỏi cho độc giả nhí, mời quý bạn tham khảo.
Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 7
21.10.2021 68
Mỗi cuốn sách đều ẩn chứa một bí mật đằng sau nó như thể hậu trường của một bộ phim, đặc biệt là những kiệt tác lừng danh thế giới hẳn luôn khiến ta phải tò mò. Trong kỳ 7 của series "Những sự thật thú vị về sách", Book365 mời quý bạn đến với những sự thật thú vị đằng sau 9 cuốn sách hay nổi tiếng thế giới.
Đoạt giải thưởng văn chương Premio Planeta là nữ nhưng nhận giải là... ba người đàn ông
18.10.2021 68
Giải thưởng văn chương Tây Ban Nha Premio Planeta đã trao cho nữ giáo sư Carmen Mola, nhưng tại lễ trao giải, trước sự chứng kiến của vua Felipe VI ở thành phố Barcelona, bước lên bục nhận giải lại là 3 người đàn ông.
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÁ SÁCH TỚI 80% CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
19.10.2021 1401
Nhân dịp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Book365 với sự tham gia của hơn 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trên toàn quốc, sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ mang tới chương trình trợ giá sách tới 80% cho bạn đọc với gần 1,500 tựa sách, số lượng hơn 150,000 cuốn sách trợ giá sẽ xuất hiện trong chương trình.
9 cuốn sách du ký hay dành cho những tâm hồn thích phiêu lưu khám phá
16.10.2021 83
Du lịch qua trang sách cũng là một hình thức trải nghiệm thú vị, ở đó, bạn có được cái nhìn bao quát, rộng mở về văn hóa, lịch sử, địa lý… của nhiều vùng đất trên thế giới. Sau đây Book365 xin giới thiệu 9 sách hay về du ký dẫn dắt những trái tim đam mê phiêu lưu khám phá, mời quý bạn tìm đọc.
Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 6
14.10.2021 118
Ở thế giới của những trang sách không chỉ là những dòng chữ, những câu chuyện li kì, cảm động hay cuốn hút, mà còn là rất nhiều điều thú vị nữa. Dưới đây là 10 điều thú vị về sách Book365 muốn chia sẻ tới quý bạn trong kỳ 6 của series "Những sự thật thú vị về sách”, mời quý bạn theo dõi.
7 tác phẩm tiêu biểu của "nữ hoàng trinh thám" Agatha Christie
13.10.2021 101
Agatha Christe được biết đến là một đại diện xuất sắc của thể loại trinh thám. Tài năng văn học của bà vượt qua mọi ranh giới về địa vị, tuổi tác, giới tính, biến các tác phẩm trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Sau đây Book365 xin giới thiệu 7 cuốn tiểu thuyết hay, tiêu biểu của nữ tác giả nổi tiếng người Anh này, mời quý bạn tham khảo.
10 sách hay về triết học giúp bạn “nhập môn” triết học
12.10.2021 130
Triết học, được xem là một thể loại sách rất kén người đọc thế nhưng nếu bạn đọc có thể khám phá ra những điều thú vị và vô cùng hữu ích trong triết học thì bạn đọc sẽ dễ dàng ứng dụng ra đời sống hàng ngày. Những cuốn sách hay về triết học sau tập hợp những kiến thức bổ ích về triết học, Book365 mời quý bạn tham khảo.
Nhà văn Abdulrazak Gurnah đoạt giải Nobel Văn học 2021
11.10.2021 176
Abdulrazak Gurnah - tiểu thuyết gia Tanzania, 73 tuổi - đoạt giải Nobel Văn học 2021 với các tác phẩm về chủ nghĩa thực dân.
Những tác phẩm văn học Việt Nam kinh điển
10.10.2021 128
Trong dòng chảy lịch sử của đất nước, rất nhiều nhà văn đã xuất hiện và ghi tên mình trong bầu trời văn học, những tác phẩm của họ có giá trị nhân văn cao cả, còn lưu truyền mãi về sau. Book365 xin giới thiệu 10 tác phẩm văn học Việt Nam kinh điển, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người đọc, mời quý bạn tìm đọc.
5 sách song ngữ thiếu nhi hay giúp trẻ học tiếng Anh từ sớm
09.10.2021 81
Trẻ nhỏ có thể học rất nhanh ngôn ngữ thứ hai nếu được tiếp xúc sớm trong môi trường ngoại ngữ thường xuyên. Và một trong những phương pháp học ngoại ngữ sớm vô cùng hiệu quả, ít tốn kém chính là từ những cuốn sách song ngữ thiếu nhi. Book365 xin giới thiệu 5 bộ sách song ngữ Việt – Anh cho trẻ từ sơ sinh, mời quý bạn đọc tham khảo.
3 sách kỹ năng sống mới phát hành của Minh Long Book đang được ưu đãi 20-25% trên Book365.vn
07.10.2021 75
Cuộc đời có thể vô cùng đẹp đẽ, cũng có thể tầm thường vô vị, mấu chốt là chúng ta có chấp nhập lựa chọn nỗ lực để theo đuổi một cuộc đời tốt đẹp hơn hay không?  Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 3 cuốn sách mới phát hành của Minh Long Books về kỹ năng sống, mời quý bạn tìm đọc.
Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 5
07.10.2021 110
Một cuốn sách hay không chỉ đơn thuần là một lối thoát tạm thời khỏi cuộc sống thực tại, mà nó còn mang đến những điều kỳ diệu cho cuộc sống của bạn.  Sau đây Book365 xin mời quý bạn đọc đến với 10 điều thú vị về sách trong kỳ 5 của series "Những sự thật thú vị về sách".
Những cuốn sách hay về nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein
06.10.2021 118
Albert Einstein là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Ông được tạp chí Time bầu chọn là người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Sau đây Book365 xin giới thiệu 5 tựa sách hay về Albert Einstein, mời quý bạn tìm đọc để hiểu hơn về nhà vật lý vĩ đại này.
7 Sách hay về tâm lý học con người
05.10.2021 151
Sách về tâm lý học con người luôn là một thể loại sách được nhiều bạn đọc tìm kiếm và chọn đọc. Với những nghiên cứu về tâm lý, hành vi của con người cùng với những câu chuyện thực tế sẽ khiến bạn đọc cải thiện được những kỹ năng sống của bản thân.
Tôi là Bêtô của Nguyễn Nhật Ánh sẽ được dịch và in bán ở Hàn Quốc
04.10.2021 141
Đại diện Nhà xuất bản Trẻ vừa chính thức ký hợp đồng với Nhà xuất bản 59mins của Hàn Quốc để dịch và xuất bản tác phẩm 'Tôi là Bêtô' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại Hàn Quốc.
10 tập thơ hay đầy cảm xúc
03.10.2021 100
Cùng với văn, thơ đã có từ lâu và cũng có một vị trí đặc biệt quan trọng trên nền văn học Thế giới. Thơ không chỉ khiến tâm hồn, trí tuệ con người giàu có, phong phú mà còn vỗ về, động viên, khích lệ người ta đứng dậy, đi tới... Người đọc có thể cảm nhận muôn vàn cung bậc cảm xúc, tiếng lòng “rất thơ”, thả hồn mình vào câu chữ, để thư giãn hoặc để tìm sự đồng điệu về tâm hồn. Sau đây, Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 10 tập thơ hay đề cập đến mọi khía cạnh khác nhau của cuộc sống, ẩn chứa nhiều bài học hay và ý nghĩa đến người đọc.
Những cuốn sách kỹ năng sống cho trẻ hay và bổ ích
02.10.2021 120
Kỹ năng sống vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Dạy kỹ năng sống cho trẻ ngay từ nhỏ sẽ giúp cho trẻ tự tin vào cuộc sống hơn, sống an toàn và lành mạnh. Dưới đây là 7 cuốn sách/bộ sách kỹ năng sống cho trẻ, Book365 mời quý bạn tham khảo.
7 sách mới phát hành của Sbooks đang được ưu đãi 30% trên Book365.vn
30.09.2021 136
Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 7 cuốn sách mới phát hành trong quý 3 của Công ty Sbooks, mời quý bạn tìm đọc: 
Những sự thật thú vị về sách - Kỳ 4
30.09.2021 136
Đọc một cuốn sách đưa bạn đến một thế giới bí mật khác của riêng bạn. Sau đây là 10 điều thú vị về sách mà Book365 mong muốn chia sẻ đến quý bạn đọc trong kỳ 4 của series "Những sự thật thú vị về sách".
5 cuốn sách hay về Leonardo Da Vinci - thiên tài vĩ đại của thế giới
29.09.2021 177
Leonardo Da Vinci vừa là hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc, nhà khảo luận mỹ thuật, thiên tài của nền văn hoá và chủ nghĩa nhân đạo thời Phục hưng, xuất chúng trong mọi hình thái nghệ thuật, vừa là nhạc sĩ, nhà toán học kiêm kỹ sư cơ khí, triết gia, bác sĩ, nhà giải phẫu, người đi đầu trong rất nhiều lĩnh vực phát minh khoa học sau này.  Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 5 cuốn sách về Leonardo Da Vinci giúp bạn hiểu thêm về thiên tài toàn năng người Italia này, mời quý bạn tìm đọc.
9 cuốn sách khoa học thường thức hay giúp bạn hiểu hơn về thế giới
28.09.2021 170
Book365 xin giới thiệu tới quý bạn đọc 9 sách khoa học thường thức hay, dễ hiểu với lượng kiến thức đồ sộ và chuẩn xác sẽ giúp bạn giải đáp nhiều vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
Tin xem nhiều
Tin mới nhất
back to top