Tạp chí Sinh học (Journal of Biology)/ Tiếng Anh- Tiếng Việt/ Volume 41, number 4, December 2019
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 96 cuốn
Tạp chí Sinh học là tạp chí duy nhất được quyền công bố hợp pháp những đơn vị phân loại mới cho khoa học và được chỉ mục "ZOOLOGICAL RECORD" trong Thomson Reuter/ Master Journal List. Vì vậy, tạp chí ưu tiên các đăng những công trình đề cập những phát hiện mới về phát sinh chủng loại phát hiện và mô tả taxon mới hoặc nhóm sinh vật mới cho khoa học. Tạp chí còn tập trung đăng những công trình về lĩnh vực mới về công nghệ sinh học có tính ứng dụng cao
Giá: 40,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tạp chí Sinh học (Journal of Biology)/ Tiếng Anh- Tiếng Việt/ Volume 41, number 4, December 2019
Tác giả:  Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief) Loại sách: Tạp chí khoa học
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief)
Còn trong kho : 96 cuốn
40,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tạp chí Sinh học là tạp chí duy nhất được quyền công bố hợp pháp những đơn vị phân loại mới cho khoa học và được chỉ mục "ZOOLOGICAL RECORD" trong Thomson Reuter/ Master Journal List. Vì vậy, tạp chí ưu tiên các đăng những công trình đề cập những phát hiện mới về phát sinh chủng loại phát hiện và mô tả taxon mới hoặc nhóm sinh vật mới cho khoa học. Tạp chí còn tập trung đăng những công trình về lĩnh vực mới về công nghệ sinh học có tính ứng dụng cao
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top