Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology/ Tiếng Anh/ Volume 10, number 3, September 2019
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Giá: 165,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology/ Tiếng Anh/ Volume 10, number 3, September 2019
Tác giả:  Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief) Loại sách: Tạp chí khoa học
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Editorial Board: Nguyen Quang Liem (Editor-in-chief), Nguyen Bich Ha (Deputy editor-in-chief)
Còn trong kho : 100 cuốn
165,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology is an internatonal, peer-revied, open access journal publishing articles on all aspects of nanoscience and nanotechnology.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top