Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2013 Còn trong kho : 95 cuốn
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chương 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Chương 3. QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU
Chương 4. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU THỰC
Chương 5. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
Chương 6. CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO

Phần IIA. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG MICROSOFT ACCESS
Phần II B. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS BẰNG PHẦN MỀM ARCVIEW GIS
Giá: 126,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tác giả:  Nguyễn Hồng Phương Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Nguyễn Hồng Phương
Còn trong kho : 95 cuốn
126,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chương 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Chương 3. QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU
Chương 4. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU THỰC
Chương 5. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
Chương 6. CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO

Phần IIA. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG MICROSOFT ACCESS
Phần II B. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS BẰNG PHẦN MỀM ARCVIEW GIS
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top