Tác giả: Trần Thị Ngọc Dung (chủ biên)
Nano bạc điều chế, đặc tính và ứng dụng
Phát hành bởi : NXB Khoa học Tự nhiên và công nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 195 cuốn
Chương 1. Công nghệ nano, vật liệu nano và nano bạc
Chương 2. Điều chế nano bạc bằng phương pháp hóa học
Chương 3. Điều chế nano bạc bằng phương pháp điện hóa
Chương 4. Điều chế nano bạc bằng phương pháp vật lý sinh học
Giá: 145,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Nano bạc điều chế, đặc tính và ứng dụng
Tác giả:  Trần Thị Ngọc Dung (chủ biên)
Phát hành bởi : NXB Khoa học Tự nhiên và công nghệ
Tác giả : Trần Thị Ngọc Dung (chủ biên)
Còn trong kho: 195 cuốn
145,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chương 1. Công nghệ nano, vật liệu nano và nano bạc
Chương 2. Điều chế nano bạc bằng phương pháp hóa học
Chương 3. Điều chế nano bạc bằng phương pháp điện hóa
Chương 4. Điều chế nano bạc bằng phương pháp vật lý sinh học
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn