-5%

Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
Lịch sử thế giới cổ đại
66.500đ
70.000đ

-20%

Bộ Thông tin và Truyền thông
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
48.000đ
60.000đ

Sách khuyến mãi

Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
66.500đ
70.000đ
Patrice Ras, Người dịch: Hoàng Thanh Thúy
36.100đ
38.000đ
Latifa Gallo, Người dịch: Nguyễn Thị Minh Hiền
36.100đ
38.000đ
Latifa Gallo; Người dịch Hoàng Anh
36.100đ
38.000đ
Jean-Paul Guedj, Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
36.100đ
38.000đ
Helen Monnet, Người dịch: Đôc Thị Minh Nguyệt
36.100đ
38.000đ
Patrice Ras, Người dịch: Nguyễn Thế Công
36.100đ
38.000đ
Trần Bá Đệ (chủ biên), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Phạm Thị Tuyết
190.000đ
200.000đ
Christiane De Beaurepaire, Người dịch: Ngô Diệu Châu
36.100đ
38.000đ
Jean-Paul Guedj, Người dịch: Đoàn Hương Giang
36.100đ
38.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
PGS.TS Nguyễn Minh Khương
52.250đ
55.000đ
Sophie Dominiquae Rougier, Người dịch: Nguyễn Thế Công
36.100đ
38.000đ
TS Trần Thị Mỹ Hạnh-TS Đào Thị Hằng Nga chủ biên
133.000đ
140.000đ
Bộ Thông tin và Truyền thông
48.000đ
60.000đ

Sách bán chạy

Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
66.500đ
70.000đ
Trần Bá Đệ (chủ biên), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Phạm Thị Tuyết
190.000đ
200.000đ
Bộ Thông tin và Truyền thông
48.000đ
60.000đ
Đinh Xuân Lâm chủ biên; Nguyễn Văn Khánh; Nguyễn Đình Lễ
90.250đ
95.000đ
Bùi Thị Hải Yến
114.000đ
120.000đ
Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư
85.500đ
90.000đ
Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (đồng chủ biên), Nguyễn Cảnh Minh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ,
332.500đ
350.000đ
Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh MInh
85.500đ
90.000đ
Vũ Dương Ninh chủ biên
76.000đ
80.000đ
Phan Cự Đệ- Trần Đình Hượu
152.000đ
160.000đ

Sách đề xuất

Trần Bá Đệ (chủ biên), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Phạm Thị Tuyết
190.000đ
200.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
PGS.TS Nguyễn Minh Khương
52.250đ
55.000đ
Bộ Thông tin và Truyền thông
48.000đ
60.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
95.000đ
100.000đ
Latifa Gallo, Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
36.100đ
38.000đ
Jean Yves Arrive, Người dịch: Hoàng Thanh Thúy
36.100đ
38.000đ
Muriel Bensimon, Người dịch: Vũ Thị Bích Liên
36.100đ
38.000đ
Benedicte Peribere-Solenne Roland-Riche, Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
36.100đ
38.000đ

Sách khác

Lương Ninh ( Chủ biên)- Đinh Ngọc Bảo- Đặng Quang Minh- Nguyễn Gia Phu- Nghiêm Đình Vỳ
66.500đ
70.000đ
Patrice Ras, Người dịch: Hoàng Thanh Thúy
36.100đ
38.000đ
Latifa Gallo, Người dịch: Nguyễn Thị Minh Hiền
36.100đ
38.000đ
Latifa Gallo; Người dịch Hoàng Anh
36.100đ
38.000đ
Jean-Paul Guedj, Người dịch: Trần Thị Khánh Vân
36.100đ
38.000đ
Helen Monnet, Người dịch: Đôc Thị Minh Nguyệt
36.100đ
38.000đ
Patrice Ras, Người dịch: Nguyễn Thế Công
36.100đ
38.000đ
Trần Bá Đệ (chủ biên), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Phạm Thị Tuyết
190.000đ
200.000đ
Christiane De Beaurepaire, Người dịch: Ngô Diệu Châu
36.100đ
38.000đ
Jean-Paul Guedj, Người dịch: Đoàn Hương Giang
36.100đ
38.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ
Bộ VH, TT và DL-Vụ thư viện- Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
142.500đ
150.000đ