Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Journal of computer science and cybernetics)/ Tiếng Anh/ Volume 35, number 2, 2019
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
The journal provides a forum for the dissemination of new research result and present high quality, original contributions to the science and engineering in the fields of computer science and cybernetics, of authors inside and outside Vietnam
Giá: 40,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Journal of computer science and cybernetics)/ Tiếng Anh/ Volume 35, number 2, 2019
Tác giả:  Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board)
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Editorial Board: Luong Chi Mai (Editor-in-chief), Bokor Józef- Fukuda Torso- Keviczky László- Mareels Iven Michiel Yvonne (Scientific advisory board)
Còn trong kho : 100 cuốn
40,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
The journal provides a forum for the dissemination of new research result and present high quality, original contributions to the science and engineering in the fields of computer science and cybernetics, of authors inside and outside Vietnam
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top